123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Vrijdag 3 februari 2023 - 05:12   

NIEUWSARCHIEF

Onderstaand vind je het nieuws van 123studie.nl. Maak een keuze uit een van de artikelen.

01.01.2001 Zelfstandig of niet?
02.01.2001 Prestatieloon klimt op in het MKB
03.01.2001 Salarissen, wachtgeld, pensioenen en optieregelingen van topbestuurders: per 2002 in jaarverslagen
04.01.2001 Gemiddeld drie procent loonsverhoging in 2000
05.01.2001 Recht op rookvrije werkplek
08.01.2001 Overtreding wordt misdrijf: wijziging Arbowet
09.01.2001 Huidige regeling onbelaste vergoeding zakelijk telefoneren thuis blijft
10.01.2001 Premie wachtgeldverzekering 2001
11.01.2001 Matigingsleer niet van toepassing bij beŽindiging overeenkomst van opdracht
12.01.2001 Verwonding door keukenmes: werkgeefster is aansprakelijk
15.01.2001 Scherpere controle vakantiewerk
16.01.2001 Grondige aanpak illegale tewerkstelling
17.01.2001 Verbetering Wet financiering loopbaanonderbreking
18.01.2001 Roker straks de sigaar?
19.01.2001 Tarieven uitzendkrachten stijgen met zes procent
22.01.2001 Registratiekamer: ĎGoed werken in netwerkení
23.01.2001 Het jaar van de Tijd: helft van de werknemers is bereid loonsverhoging in te ruilen voor tijd
24.01.2001 Consumeren van pindaís leidt tot ontslag op staande voet
25.01.2001 Verlofsparen, betaald ouderschap en kinderopvang: fiscaal aantrekkelijker gemaakt
26.01.2001 Lunch-, dag- en koffievergoeding aan inhouding van loonbelasting onderworpen
29.01.2001 BeŽindiging dienstbetrekking wegens bereiken 65-jarige leeftijd: geen leeftijdsdiscriminatie
30.01.2001 BeŽindiging arbeidsovereenkomst ongeldig wegens nietigheid ontbindende voorwaarde in CAO
31.01.2001 Overtreding concurrentiebeding: werknemer beboet
01.02.2001 Onderbetaling en intimidatie leidt tot schadevergoeding wegens schending goed werkgeverschap
02.02.2001 Stand van zaken van de sociale zekerheid
05.02.2001 Ministerie van SZW en vakverbond CNV pleiten voor flexibel keuringsmoment WAO
06.02.2001 Nieuwe organisatiestructuur arbeidsbemiddeling en sociale zekerheid
07.02.2001 Nieuw Nederlands keurmerk: Investors in People
08.02.2001 Risicoís flexibilisering vragen om duurzame aanpak
09.02.2001 Scholing niet in werktijd
14.02.2001 9,5 miljoen subsidie aan experimenten dagindeling
16.02.2001 Aangetaste reputatie leidt tot aanzienlijke materiŽle en immateriŽle vergoeding aan werknemer
19.02.2001 Terugdringen ziekteverzuim: verantwoordelijkheid van uitzendbureau
21.02.2001 Nieuwe Maximaal Aanvaarde Concentraties-lijst (MAC-lijst)
23.02.2001 Hogere uitkering bij zorg voor stervend familielid
26.02.2001 Overwerk: verplichte vermelding in arbeidsovereenkomst
28.02.2001 Praktische invulling van de wettelijke carpoolregelingen
02.03.2001 Kinderbijslag en vakantiewerk
05.03.2001 Leeftijdsbewust personeelsbeleid en employability
07.03.2001 Per 1 januari 2001 in werking getreden artiestenregeling stuit op kritiek
09.03.2001 Belastingvoordeel in 2001
12.03.2001 Nationale Flexwerkdag 10 september 2001
14.03.2001 Het leven is hart, zorg er goed voor
16.03.2001 Inspecties chemische industrie
19.03.2001 Onderzoek TNO-Arbeid: thuiswerkers maken meer uren en hebben vaker last van stress
20.03.2001 EfficiŽntie van arbeidsbureaus moeilijk meetbaar
22.03.2001 Bijstandsgerechtigden weer op de arbeidsmarkt dankzij premie
23.03.2001 Verzekeringsplicht telefonische- en veld-enquÍteurs
28.03.2001 Vrij verkeer van pensioenen
30.03.2001 Loonkostenontwikkeling in Nederland baart minister SZW zorgen
02.04.2001 Verlaging grens minimumloon naar 18 jaar
04.04.2001 Lease-auto gestald in eigen garage: vergoeding van werkgever is geen belastbaar loon!
06.04.2001 Onderzoek fraudegevoeligheid van personeelsopties
09.04.2001 Genoeg personeel in ieder jaargetijde
13.04.2001 Werkgeefster aansprakelijk? Bij inzet tegen winkeldiefstal stoot werknemer knie aan winkelwagentje
08.05.2001 Concurrentiebeding niet onredelijk bezwarend: commercieel belang van detacheringbureau
08.05.2001 De bouw op de eerste plaats met boetes opgelegd door Arbeidsinspectie
08.05.2001 Beroep op werktijdverkorting
08.05.2001 Wet arbeid en zorg: Tweede Kamer akkoord!
08.05.2001 Verhuizing werkgeefster: geen vergoeding voor werknemer bij beŽindiging arbeidsovereenkomst
09.05.2001 Wetsvoorstel: meer verantwoordelijkheid werkgever bij WAO-keuring
09.05.2001 Pleziermanagement
10.05.2001 Mogelijke beperking concurrentiebeding
11.05.2001 Uitspraak CRvB over lengte fictieve opzegtermijn WW
14.05.2001 Ontslag op staande voet wegens excessief ziekmelden werknemer nietig
15.05.2001 Freelance overeenkomst geen arbeidsverhouding in de zin van het BBA: geen ontslagvergunning vereist
16.05.2001 BeŽindiging arbeidsovereenkomst door werknemer: geen terugbetalingsverplichting studiekosten
17.05.2001 Rea-Pembawijzer 2001 beschikbaar
18.05.2001 Wetsvoorstel: meer zekerheid voor zelfstandigen zonder personeel (ZZPíers)
13.06.2001 Bij ontslag oudere werknemer: werkgever moet deel WW betalen
15.06.2001 Regeling kinderopvang voor reÔntegrerende uitkeringsgerechtigden: Eerste Kamer akkoord
18.06.2001 Burn-out informatielijn en website
20.06.2001 Brochure ĎWillekeurige afschrijving Arbo-investeringen (FARBO) voor ondernemersí
25.06.2001 Intentieverklaring arboconvenant uitzendbranche
27.06.2001 Wet Financiering Loopbaanonderbreking: onbenut
29.06.2001 Juli en augustus: controle werkgevers met vakantiewerkers
02.07.2001 Wetsvoorstel: verbod op discriminatie tijdelijke werknemers.
04.07.2001 Wijziging Wet allocatie arbeidskrachten (Waadi) door intermediairs
06.07.2001 Drie maanden tussen vergrijp en ontslag op staande voet: ontslag tůch onverwijld gegeven
10.07.2001 Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekten
12.07.2001 Gehandicapte en chronisch zieke werknemers: recht op gelijke behandeling
16.07.2001 Kennelijk onredelijk ontslag wegens aansprakelijkheid voor RSI
18.07.2001 Wet sociale werkvoorziening
14.08.2001 Vereenvoudiging loonbegrip in sociale verzekeringen
15.08.2001 Verlenging meldingstermijn arbo-investeringen tot 1 november 2001
16.08.2001 Meer verantwoordelijk voor werkgever ťn werknemer bij ziekte
19.08.2001 Nieuwe organisatiestructuur sociale zekerheid: Tweede Kamer akkoord
20.08.2001 Vangnet Ziektewet: werkgever kan zelf risico dragen
22.08.2001 Tussenevaluatie inspectie vakantiewerk
24.08.2001 ĎRisicovolle werkgeversí bekendgemaakt
26.08.2001 Wat nou regels?
27.08.2001 Schriftelijkheidsvereiste overeengekomen proeftijdbeding bij aanvang dienstverband
29.08.2001 TelewerkPrijs
30.08.2001 Publicatie Werken in Nederland, wonen in BelgiŽ
01.09.2001 Waadi: doeltreffend en effectief
03.09.2001 Uitzendkrachten en gedetacheerden: weinig medezeggenschap
04.09.2001 Bij vertrek naar buitenland: behoud op gelijke aanspraken op pensioen
06.09.2001 Aantal ontslagaanvragen blijft constant
08.09.2001 Online weer aan het werk!
10.09.2001 Aanscherping regels rond medische keuringen
12.09.2001 Collectief vervroegd pensioen verboden
12.09.2001 Felicitatiedienst heeft het mis: uitzondering opzegverbod tijdens ziekte niet van toepassing
14.09.2001 Aanscherping regels rondom concurrentiebeding
16.09.2001 40-dagenregeling reiskostenvergoeding niet alleen voor ťťn vaste arbeidsplaats
18.09.2001 Vrijwillig betaalde pensioenpremies aftrekbaar
22.09.2001 Wijziging Arbeidstijdenwet
24.09.2001 Minimaal 42 miljoen gulden te veel sociale premies geÔnd door uitzendbureaus
26.09.2001 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege
28.09.2001 Nieuwe privacywet: ingrijpende gevolgen voor call centers
30.09.2001 Call centers: dankzij flexibele arbeidstijden meer kans op werk
04.10.2001 Hoogtepunten Sociale Nota 2002
08.10.2001 Dronken afwasser: ontslagname is niet rechtsgeldig
10.10.2001 Bedrijfsongevallen: werknemers tussen de 15 en 24 meest kwetsbare groep
12.10.2001 Afname collectieve ziektekostenverzekeringen
14.10.2001 Geen verhoogde WAO-premie bij aantoonbare schuld van derde
16.10.2001 Stijging brutolonen ruim 7,5 procent
18.10.2001 Flexwet zorgt voor daling uitzenduren
20.10.2001 Vijf gulden en twee consumpties leiden tot onvrijwillig vertrek door vrijwillige brandweer
22.10.2001 De nieuwe rol van werkgevers bij reÔntegratie
24.10.2001 Gratis wegwijzer voor startende werkgevers
26.10.2001 Verduidelijkingen bij carpoolregeling
28.10.2001 Trendrapportages 2001 Lisv
29.10.2001 Arbeidsinspectie controleert industrieel thuiswerkers
31.10.2001 Levensloopbanen: de juiste balans tussen werk en privť
02.11.2001 Verhuizing door werk: aftrekbaar of onbelaste vergoeding
03.11.2001 Maaltijdregeling weer terug zoals hij was
05.11.2001 Onderscheid naar arbeidsduur? Eigen bijdrage van deeltijders voor lease-auto
06.11.2001 Belastingvrije vergoedingen voor internetaansluitingen
08.11.2001 De euro in arbeidsvoorwaarden
10.11.2001 Arbo-lijst 2001: gunstig voor het wegvervoer
12.11.2001 Verbetering certificering Arbo-diensten
13.11.2001 Checklisten, handboeken en voorlichtingscampagnes: een convenant voor de papier- en kartonindustrie
15.11.2001 Na KLM nu ook werktijdverkorting voor reisbranche
16.11.2001 Brutoloonstijging van 4,5 procent en veel afspraken over employability
19.11.2001 Aanpassing regeling werkgeversbijdrage WW bij ontslag oudere werknemer
20.11.2001 Wetsvoorstel Invoering zelfstandigheidsverklaring: aangenomen door Tweede Kamer
21.11.2001 Beoordelingssystemen beoordeeld
23.11.2001 Nieuwe publicaties
25.11.2001 Beoordelingssystemen beoordeeld
26.11.2001 Wergever moet werknemer beschermen tegen seksuele intimidatie: smartegeld op zín plaats
28.11.2001 Aanpassing regeling werkgeversbijdrage WW bij ontslag oudere werknemer
29.11.2001 Je verdiende loon?
29.11.2001 Wet arbeid en zorg op 1 december van kracht!
01.12.2001 Vaststelling loongrens ziekenfonds 2002
03.12.2001 Wetsvoorstel Invoering zelfstandigheidsverklaring: aangenomen door Tweede Kamer
06.12.2001 Rechtbank acht ontslag zonder vergoeding wegens lawaaidoofheid ongehoord
08.12.2001 Kijk eens in uw eigen 'Disability Management'-spiegel
10.12.2001 Niet-naleven veiligheidsvoorschriften werknemer: ontbinding zonder vergoeding!
12.12.2001 Bedrijven met 15 werknemers of meer: perikelen en prikkels
14.12.2001 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte wegens hoge verliezen: wel of geen vergoeding?
16.12.2001 Vrij om te helpen: wetsvoorstel voor langdurend zorgverlof
18.12.2001 Geen zwaarwegend belang voor werkneemster bij handhaving boetebeding door werkgeefster
20.12.2001 Geen zwaarwegend bedrijfsbelang: vermindering arbeidsduur van 32 naar 24 uur
22.12.2001 Nevenwerkzaamheden in werktijd: ontbinding zonder vergoeding
24.12.2001 Verzwijgen medische gegevens bij sollicitatie: geen loondoorbetalingsverplichting werkgever
25.12.2001 Minder werkuren voor zwangere onderneemster
26.12.2001 Aftrek autokostenvergoeding in strijd met Europese regelgeving
28.12.2001 Werkgever betaalt verkeersboetes van werknemers?
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest