123studie
Toevoegen aan favorieten | Contact | Adverteren Vrijdag 3 februari 2023 - 03:44   

NIEUWSARCHIEF

Onderstaand vind je het nieuws van 123studie.nl. Maak een keuze uit een van de artikelen.

01.01.2002 Onderscheid naar arbeidsduur? Eigen bijdrage van deeltijders voor lease-auto
03.01.2002 Invoering Wet verbetering poortwachter uitgesteld
05.01.2002 Meer fraude opgespoord bij WW en WAO
07.01.2002 Expats mogen belastingvoordeel behouden
08.01.2002 Notitie inzake auto van de zaak – Forfaitaire bijtelling
10.01.2002 Invoering Wet verbetering poortwachter uitgesteld
12.01.2002 Regels rond ontslag van zwangere werkneemster aangescherpt
13.01.2002 www.wetsamen.nl
14.01.2002 Geen tijd voor lichaamsbeweging
16.01.2002 Arbobalans 2001: werkdruk blijft stabiel
17.01.2002 Bedrijfsleven betaalt veel teveel aan administratieve lasten
19.01.2002 Naleving Wet op de ondernemingsraden (WOR)
21.01.2002 20e arboconvenant: ook banken pakken ziekteverzuim aan
22.01.2002 Akkoord nieuwe WAO tussen vakcentrales en werkgevers
23.01.2002 Meer fraude opgespoord bij WW en WAO
25.01.2002 Wetsvoorstel wijziging concurrentiebeding
28.01.2002 Voorstel van wet: gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
03.02.2002 Evaluatie Wet op de Medische Keuringen (WMK)
05.02.2002 Vervangend wetsvoorstel betreffende het verbod op leeftijdsdiscriminatie
06.02.2002 Aantal gedwongen ontslagen stijgt met 18%
07.02.2002  Afspraken in CAO’s moeten leiden tot vermindering ziekteverzuim en WAO-instroom
08.02.2002 Vrijgesteld van de verplichte RI&E tot 2004
11.02.2002 Genoeg vakantiedagen, maar onvoldoende vakantievrij
13.02.2002 Overzicht fiscale voorzieningen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
15.02.2002 Vrouwelijke zelfstandigen: extra verlofregelingen onnodig
18.02.2002 Arboconvenant ziekenhuizen: grondige aanpak ziekteverzuim en WAO-instroom
20.02.2002 Controle Arbeidsinspectie: goed beheer en onderhoud voorkomt legionella in airco
25.02.2002 Alcoholverslaving verzwegen tijdens sollicitatiegesprek: ontbinding wegens dringende reden
27.02.2002 Meer ontslagen door afschaffing VUT?
01.03.2002 Financiële tegemoetkoming loopbaanonderbreking verhoogd!
04.03.2002 Onderzoek: ‘Collectieve WAO-gatverzekeringen 2001'
06.03.2002 Verfijning loonbegrip voor sociale verzekeringen
08.03.2002 Arbeidsinspectie pakt illegale arbeid in tuinbouw hard aan
11.03.2002 Studiekostenregeling: flexibiliteit snijdt aan twee kanten
15.03.2002 Experimenten dagindeling
18.03.2002 Tarieven zelfstandigenaftrek 2002
20.03.2002 Premies werknemersverzekeringen voor onafhankelijke rij-instructeurs?
22.03.2002 Overdracht pensioenkapitaal vanuit buitenland naar Nederland
27.03.2002 Jaarplan Arbeidsinspectie: strenger voor werknemers
29.03.2002 Interne criminaliteit: gemiddeld € 6.000 schade per jaar per getroffen bedrijf
10.04.2002 Bescherming tegen radioactieve straling: nieuwe normen per 1 maart 2002
12.04.2002 ‘De weg van de klokkenluider; keuzes en dilemma’s’
15.04.2002 Vrijstelling inkomen vakantiewerk en kinderbijslag
16.04.2002 Uniform loonbegrip dankzij WALVIS?
17.04.2002 Aanstellingskeuringen en klachtenbehandeling Wet op de Medische Keuringen
19.04.2002 Discriminatie wegens handicap: een strafbaar feit?
22.04.2002 Sparen voor ziekteperiode: beter dan verbod op loondoorbetaling!
25.04.2002 Bij aantoonbare schuld van derde: geen verhoogde WAO-premie
26.04.2002 Niet-artsen landelijk inzetten voor herkeuring WAO
29.04.2002 Uitzendbranche: CAO-loos sinds 1 april
29.04.2002 Online informatie voor de arboprofessional
01.05.2002 Het BRUNET-model
03.05.2002 Onverwachts ontbindingsverzoek abrupt weer ingetrokken: verwijtbaar handelen werkgeefster
06.05.2002 Beheersing van ziekteverzuim en WAO-instroom in de uitzendbranche
08.05.2002 Gunning reďntegratietrajecten 2002
10.05.2002 Ontslag een dag na het verstrijken van de proeftijd: geldig?
13.05.2002 Arbeidsongeschikt OR-lid: ontbinding?
15.05.2002 ‘Anders werken’
17.05.2002 Stoelmassage van de baas
19.05.2002 Geamputeerde linkervoet: verwaarloosde zorgplicht werkgeefster
21.05.2002 Chronische darmontsteking: geen kennelijk onredelijk ontslag oudere werknemer
23.05.2002 Nieuwe pensioenwet: betere voorlichting van werkgever aan gepensioneerden en werknemers
25.05.2002 Reďntegratiemonitor
27.05.2002 Openbaarmaking WAO-instroompercentages
27.05.2002 Wijziging Ontslagbesluit in verband met Wet verbetering poortwachter
29.05.2002 Roken op het werk?
31.05.2002 Sollicitatieplicht óók voor ouderen
03.06.2002 Europese richtlijn tegen treiteren, pesten, jennen, plagen en sarren
05.06.2002 Wie schrijft, die blijft
07.06.2002 Autokostenforfait: 40-dagenregeling verruimd tot 60-dagenregeling
09.06.2002 En morgen gezond weer op?
10.06.2002 Standpunt kabinet nieuw WAO-stelsel
12.06.2002 De sluitende aanpak in een notendop
14.06.2002 Respect voor regels bij het screenen van personeel
16.06.2002 Week van de chronisch zieken
17.06.2002 Interim-managementovereenkomst blijkt uitzendovereenkomst: werknemer vrij in zijn keuze voor werkgever?
19.06.2002 De angst voor telewerken
21.06.2002 Bestuurlijke boete in Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
24.06.2002 MedWerk: kennisnetwerk arbeidsrelevante aandoeningen
26.06.2002 Opleidingscontract gelijk aan arbeidsovereenkomst?
01.07.2002 Raamregeling voor het gebruik van e-mail en internet van CBP
19.09.2002 Beleidsvoornemens in 2003 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11.11.2002 Gelijke beloning mannen en vrouwen: Nederland loopt sterk achter
13.11.2002 Ik heb wat, krijg ik ook wat?
20.11.2002 Eerste Kamer: werkgevers mogen eigen risico dragen bij Ziektewet
22.11.2002 Aanpassing Pemba-regeling
28.11.2002 Rugtraining en traumabegeleiding: voortaan taak van werkgever?
28.11.2002 Sollicitatieplicht 57,5 jaar uitgesteld
29.11.2002 Loongrens ZFW 2003 stijgt met 3,3 procent
02.12.2002 Najaarsrapportage CAO-afspraken 2002
04.12.2002 Selectie aan de uitzendpoort?
06.12.2002 Wijzingen fiscale aftrek/bedrijfssparen 2003: toch handhaving spaarloon
09.12.2002 Sociale partners bereiken akkoord over loonstijging van maximaal 2,5%
11.12.2002 Werken tot AOW wordt zeldzaam
13.12.2002 Wet aanpassing arbeidsduur biedt werknemers meer houvast bij rechter
18.12.2002 Ouderbijdrage kinderopvang 2003
23.12.2002 Overwerk is de norm geworden en dat eist zijn tol: tientallen klachten wegens burn-out
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest